Master universitar

Sisteme Inteligente pentru Transporturi (SIT)

ADMITERE 2023


Descrierea Programului


 • Master interdisciplinar
 • 4 semestre
 • Director de program: Conf. dr. ing. ec. Florin Nemțanu

Cui se adresează?


Programul de Master Universitar Sisteme inteligente pentru transporturi se adresează absolventilor urmatoarelor domenii de studii de licenta:

Știinte ingineresti


 • INGINERIE ELECTRICĂ: Sisteme electrice, Electronică de putere şi acţionări electrice, Electrotehnică, Instrumentaţie şi achiziţii de date, Electromecanică, Inginerie electrică şi calculatoare.
 • INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Reţele şi software de telecomunicaţii, Microelectronică,optoelectronică şi nanotehnologii, Telecomenzi şi electronică în transporturi, Echipamente şi sisteme electronice militare, Transmisiuni.
 • INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria sistemelor electroenergetice
 • INGINERIA AUTOVEHICULELOR: Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule.
 • INGINERIA SISTEMELOR: Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentrumodelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia.
 • MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ: Robotică
 • ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE: Informatică industrială, Informatică aplicată în inginerie electrică, Matematică şi informatică aplicată în inginerie
 • CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională, Ingineria informaţiei.

Știinte exacte


 • INFORMATICĂ
 • INFORMATICĂ APLICATĂ

Competențele specifice dobândite în urma cursurilor programului de master în Sisteme Inteligente pentru Transporturi

 1. Competențe profesionale:

  • Competențe cognitive:
   • Cunoasterea, intelegerea si utilizarea limbajului specific din domeniul sistemelor inteligente de transport si a aplicatiilor electronicii si IT in transporturi;
   • Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor din domeniul sistemelor inteligente de transport (ex. utilizarea senzorilor pentru achizitia datelor).

  • Competențe funcționale-acționale:
   • Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme in domeniul sistemelor inteligente de transport, in special pentru proiectarea si dezvoltarea sistemelor ITS;
   • Reflecţie critică şi constructivă – vor fi analizate sistemele ITS existente in tara si in Europa;
   • Conduită creativ – inovativă – aceasta va fi dezvoltata prin intermediul proiectelor tehnice ce vor fi elaborate pe durata cursurilor precum si prin teza de dizertatie.

 2. Competențe transversale:

  • Competențe de rol:
   • Autonomie şi responsabilitate – activitatea studetilor se va desfasura in echipe de cate 5 studenti, in cadrul acestor echipe fiecare student va avea un rol (de exemplu manager de proiect, planificator etc.);
   • Interacţiune socială;

  • Competențe de dezvoltare personală și profesională:
   • Dezvoltare personală şi profesională

Disciplinele Programului de Master


 1. Sisteme Inteligente de Transport
 2. Tehnologia Informației
 3. Arhitecturi ITS
 4. Cercetări operaționale și metode de optimizare
 5. Sisteme on-board, ghidare dinamica si navigatie
 6. Tehnologii avansate de telecomunicaţii
 7. Instrumente software pentru analiza si simularea traficului
 8. Aplicații ale inteligenței artificiale în ITS
 9. Sisteme ITS pentru creșterea siguranței pe autostrăzi
 10. Sisteme de semnalizare rutieră
 11. Sisteme ATMS și CVO
 12. Dezvoltarea și managementul proiectelor ITS
 13. Sisteme pentru managementul incidentelor și urgențelor
 14. Evaluarea performanțelor și analliza riscurilor pentru sitemele ITS