Master universitar

Sisteme Telematice pentru Transporturi (STT)

ADMITERE 2024


Descrierea Programului


  • Master interdisciplinar
  • 4 semestre
  • Director de program: Conf. dr. ing. Marius Minea

Cui se adresează?


Programul de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi se adresează în primul rând absolvenţilor facultăţii Transporturi - UPB, în special celor de la specializarea Telecomenzi şi Electronică în Transporturi. Prin diversitatea şi larga aplicabilitate a cunoştinţelor de automatizări, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, pentru acest program de master pot opta si absolvenţi de învăţământ superior aparţinând unor domenii de studiu apropiate, ca de exemplu: absolvenţii cu diplomă de licenţă în Ştiinţe inginereşti, din domeniile Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria transporturilor, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Ştiinţe inginereşti aplicate.

Misiunea și obiectivele programului de studii universitare de masterat Sisteme Telematice pentru Transporturi (S.T.T.)


Încadrându-se în obiectivele și misiunea generală asumată de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, și anume aceea de universitate de coeziune între educația prin formare profesională și cercetarea științifică prin producerea de know-how și inovare, programul de master S.T.T. urmărește instruirea studenților masteranzi în vederea obținerii unor rezultate ale învățării orientate pe cercetare științifică, proiectare și dezvoltare tehnologică sau integrare a unor sisteme specifice domeniului IETTI din transporturi. Planurile de învățământ ale programului de studii de masterat Sisteme Telematice pentru Transporturi sunt concepute în colaborare cu mediul economic, în conformitate cu cerințele registrului calificărilor și orientate spre dezvoltarea abilităților de cercetător, prin:
- inter-disciplinaritate corelată și validată la nivelul facultății și universității;
- actualitate a tematicilor de cercetare abordate și conformitate cu cerințele dezvoltării mediului economic în domeniul transporturilor: tehnologii specifice și surse regenerative de energie, siguranță și securitate etc.;
- conținutul fișelor disciplinelor este orientat către prioritățile formative și dezvoltarea creativității;
- orientarea activităților de seminarizare și practice către metode, operații și tehnici pentru îmbunătățirea abilităților de management al proiectelor de cercetare științifică;
- stimularea interesului studenților masteranzi către lucrul individual de cercetare, prin creșterea importanței acestei activități în procesul de evaluare;
- îmbunătățirea bazei materiale, a echipamentelor de cercetare de laborator și întărirea legăturii cu agenții guvernamentale, firme de profil sau alți actori din mediul economic, cu care o serie de laboratoare sau vizite tehnologice de informare se realizează în comun;
- educație și formare de competențe cu înclinare către direcții complementare, în domeniul comunicării, antreprenoriatului, marketingului și managementului, respectiv a dezvoltării continue a carierei profesionale;
- modernizarea procesului de învățământ prin introducerea masivă a tehnologiei informației în metodele de predare, testare și evaluare (platforma Moodle), extinderea sistemului educațional pe calculator la diferite discipline;
- formarea abilităților de cercetător în echipă prin realizarea temelor de cercetare organizată pe grupuri restrânse de studenți masteranzi, urmată de prezentare a rezultatelor și discuții în formații extinse etc.
Ca obiective specifice, domeniul IETTI de studii de masterat și programul Sisteme Telematice pentru Transporturi își propun să creeze abilități de cercetare și management proiecte pentru următoarele direcții:
- soluții complexe de automatizare și integrare pentru transporturi uni-, multi-, respectiv inter-modale, luând în considerare toate aspectele tehnice ale lanțului informațional: captarea, prelucrarea, transmiterea și distribuția informațiilor de siguranță și securitate;
- competențe și abilități de analiză tehnică la nivel de sistem sau bloc funcțional în vederea asigurării de consultanță de specialitate;
- abilități de cercetare și dezvoltare tehnologică pentru modurile de transport terestre, navale și aeriene etc.
Activitățile de predare, studiu și cercetare individuală, precum și evaluarea în cadrul programului S.T.T. urmăresc să se integreze într-o strategie unitară, orientată pe cerințele mediului economic și centrată pe nevoile studenților, permițând atingerea cu succes a rezultatelor învățării prognozate.


Ce competențe generează?


Datorită întrepătrunderii noţiunilor de automatizări generale, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţiei cu cele de siguranţă şi securitate în domeniul transporturilor, prin acest program de master se generează competenţe profesionale deosebite mai ales pentru domenii de vârf din transporturile terestre (rutiere şi feroviare), navale sau aeriene. Pregatirea generează competenţe în: Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare, Telematica pentru navigatie, Sisteme inteligente de transport, Calitatea sistemelor tehnice din transporturi, Tehnici avansate de proiectare asistată de calculator, Comunicaţii mobile.
Absolvenţii Programului de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi vor putea ulterior continua studiile prin burse de doctorat la universităţi tehnice din ţări dezvoltate (Canada, Statele Unite, Elveţia, Marea Britanie, Franţa, Germania), vor fi agreaţi pentru angajare de firme multinaţionale producătoare de sisteme integrate pentru transporturi şi telecomunicaţii (ex. Siemens, Alcatel, Alstom), vor putea lucra la companii naţionale de transport (Compania CFR SA, Navrom, AFDJ, ACN etc.), în institute de cercetare sau structuri de reglementare (INCERTRANS, AFER), în universităţi tehnice din ţară, în invaţământul liceal, ca profesori de specialitate etc., beneficiind de o pregătire de nivel superior, cu metode moderne de instruire şi atestare.

Disciplinele Programului de Master