Despre noi

Programul de studii de licență Telecomenzi și electronică în transporturi a fost înființat pe baza Decretului 175/1948, cu completare în HG 535/1999 Anexa 1A, pag. 27, cu forma inițială de învățământ zi durata 5 ani. Urmare a Procesului Bologna, la momentul actual programul de studii de licență are durata de 4 ani la zi. În prezent, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare, specializarea Telecomenzi și electronică în transporturi este încadrată în Domeniul fundamental Științe inginerești (DFI 20), Ramura de știință Inginerie electrică, electronică și telecomunicații (RSI 20), Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (DSU D/M 10), Domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (DL 100), Specializarea Telecomenzi și electronică în transporturi (S 50) – cf. Anexa 1, Nomenclator 2020/2021 și poate școlariza anual 100 studenți la programul de licență cf. Anexa 2 la Nomenclator. Actul normativ este HG Licență 2020/2021. Informațiile sunt publicate pe pagina Ministerului Educației și Cercetării
În Carta UPB 2019, la Art. 7 sunt menționate formele de învățământ și programele de studii universitare, programul TET făcând parte dintre cele care funcționează legal și supuse evaluării interne, conform procedurilor aprobate de Senatul Universității Politehnica din București. Departamentul şi specializarea „Telecomenzi şi Electronică în Transporturi" funcționează în Facultatea de Transporturi a Universității POLITEHNICA din București din anul 1990 sub această denumire. Programul de studii T.E.T. este unul din programele cu tradiție care se desfășoară în Universitatea POLITEHNICA din București. Departamentul Telecomenzi și Electronică în Transporturi este structura administrativă de specialitate căreia îi revin sarcini de gestionare a următoarelor programe de studii:

 • de licență – „Telecomenzi şi Electronică în Transporturi”, conform HG 1175/2006 şi HG 916/ 2005, domeniu publicat în MO nr. 467 din 24 iunie 2008 („Hotărâre privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările / programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, organizate de acestea”);
 • programe de studii de masterat – „Sisteme Telematice pentru Transporturi” și “Sisteme Inteligente pentru Transporturi” – din 1994 ; de pregătire prin doctorat pentru domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale și Ingineria transporturilor.
 • de pregătire prin doctorat pentru domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale și Ingineria transporturilor.

În specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", studenţii, în număr de 90 -- 100 pe an, acumulează cunoştinţe de specialitate din domeniul sistemelor de dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian, sisteme de telecomunicaţii pentru transporturi, calculatoare şi reţele de calculatoare, microprocesoare etc., în afara disciplinelor de cultură tehnică generală: electroalimentare, dispozitive electronice, circuite integrate analogice şi digitale, electrotehnică, ş.a., putând, la termionarea facultăţii, să lucreze în cercetare, proiectare, producţie, service, consultanţă sau management şi marketing. Continuarea studiilor de licenţă se face prin programe de masterat, de 1,5 -- 2 ani, în cadrul cărora se aprofundează cunoştinţele legate de sisteme inteligente pentru transporturi.Catedra organizează pregătirea prin programe de doctorat, unul dintre profesorii universitari fiind acreditat să conducă lucrări de doctorat.

Obiectivele programului de studii TET


Obiectivele programului de studii universitare de licență Telecomenzi și electronică în transporturi se încadrează în Planul strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020. Programul de studii de licență Telecomenzi și electronică în transporturi pregătește specialiști capabili să își desfășoare activități de proiectare, exploatare, întreținere și consultanță pentru sisteme de automatizare specifice transporturilor, pe toate cele patru moduri: terestru (feroviar și rutier), naval și aerian. Se realizează o pregătire multidisciplinară pentru dobândirea de competențe specifice cu caracter general din domeniul automatizărilor electronice, telecomunicațiilor, tehnologiei informației, precum și competențe specifice de siguranță funcțională, siguranța circulației și navigației, elemente de securitate ale rețelelor de transport. Aceste informații sunt clar definite în Grila 1L – Descrierea programului de studii prin competențe profesionale și competențe transversale, precum și Grila 2 – Stabilirea corelațiilor dintre competențele profesionale și competențele transversale și ariile de conținut, disciplinele de studiu și creditele acordate. Spre deosebire de alte domenii, în cel al transporturilor există cerințe specifice de siguranță în funcționare, securitate, redundanță intrinsecă etc., ce nu se regăsesc în automatizările cu caracter general, și care dau absolvenților T.E.T. un plus de pregătire și de viziune tehnică asupra sistemelor și echipamentelor specifice. Ca urmare a acestui fapt, în cadrul procesului de învățământ, prin planurile de învățământ adoptate și actualizate periodic, denumirile disciplinelor și conținutul informațional al acestora (la unele dezvoltat în colaborare cu mediul economic), aspectele științifice/economice, se urmărește realizarea unei dezvoltări profesionale și personale de calitate a studenților, în conformitate cu cerințele unui învățământ la nivel competitiv european și internațional.

Competențele asigurate de programul de studii universitare de licență Telecomenzi și electronică în transporturi


Competențele generale și de specialitate dobândite în cadrul programului T.E.T. sunt aprobate la nivelul Senatului UPB, precum și standardele ce privesc pregătirea fundamentală și de specialitate. Planurile de învățământ elaborate la nivelul departamentului sunt supuse aprobării Consiliului facultății (Art. 7, alin. 2-11, Carta UPB). Competențele asigurate de pregătirea în cadrul programului de studii universitare de licență T.E.T., sunt descrise în Grila 1L – Descrierea programului de studii prin competențe (profesionale):

 • C1 - Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentația şi tehnologia electronică;
 • C2 - Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția şi prelucrarea semnalelor;
 • C3 - Aplicarea cunoștințelor, conceptelor şi metodelor de bază privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare
 • C4 - Selectarea, instalarea şi exploatarea echipamentelor şi instalațiilor electronice utilizate în transporturi precum şi evaluarea fiabilității lor funcționale
 • C5 - Analiza şi adaptarea arhitecturilor, tehnologiilor şi protocoalelor sistemelor de telecomandă şi de telecomunicații utilizate în transporturi
 • C6 - Analiza, implementarea, testarea şi evaluarea performanțelor sistemelor de reglare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian atât din punct de vedere hardware cât şi software

Competențele dobândite sunt prezentate pe Suplimentul la diplomă obținut la absolvirea studiilor:


 • Identificarea, formularea și rezolvarea de probleme din domeniul IETTI;
 • Proiectarea echipamentelor electrice – electronice de complexitate mică și medie din domeniul electronică și telecomunicații, precum și implementarea lor în structuri funcționale;
 • Realizarea tehnologică a echipamentelor electrice-electronice și includerea lor în sisteme corespunzătoare unei largi game de aplicații;
 • Analiza, implementarea, testarea și evaluarea performanțelor soluțiilor conceptuale la nivel de sistem de reglare a traficului (rutier, feroviar, naval, aerian) și la nivel de echipament electric-electronic de tip analogic sau numeric (inclusiv echipamente de reglare numerică bazate pe microcontrolere și microprogramare);
 • Evaluarea fiabilității funcționale și implementarea soluțiilor optime pentru creșterea fiabilității echipamentelor cu mare răspundere funcțională (în special domeniul feroviar și rutier);
 • Modelarea proceselor de circulație și navigație. Testarea și mentenanța echipamentelor de automatizare de medie complexitate, utilizate în transporturi și telecomunicații dedicate (fixe și mobile);
 • Configurarea, exploatarea și întreținerea tehnicii de calcul utilizate în proiectarea, testarea și evaluarea performanțelor echipamentelor electronice;
 • Asigurarea consultanței, asistenței tehnice și a unor cursuri de perfecționare profesională pentru aplicațiile care utilizează echipamente de automatizare (din domeniile specifice specializării);
 • Cunoașterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informații pe nivel, înțelegerea constructivă a îndatoririlor primite și raportarea corectă și la timp către nivelul superior, aplicarea metodelor de distribuire a activităților în etape și repartizarea acestora subordonaților cu explicarea coerentă și competentă a îndatoririlor;

Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă și la zi din surse de valoare, în limbile de circulație mondială, pe direcțiile de perspectivă și identificarea cursurilor de perfecționare, din ofertele naționale, europene și mondiale, pentru o evoluție profesională performantă.