Master ITS-2018

- înscriere: 28 august - 13 septembrie

- concurs: 14-15 septembrie

- proba scrisa are loc în sala JA103 - tip grila, model pe site

- proba orala (interviu) are loc în salile JF101 - JF 105. Interviu si discutii pe marginea eseului.


Master universitar ITS

Descrierea programului

 • Master interdisiplinar
 • 4 semestre
 • proba scrisă - test grilă
 • proba orală (eseu 13-15 pagini, tema liber aleasa din domeniul "Sisteme Telematice pentru Transporturi")
 • Director de program: Prof. dr. ing. Iulian Badescu

Cui se adresează?

Programul de Master Universitar Sisteme inteligente pentru transporturi se adresează absolventilor urmatoarelor domenii de studii de licenta: Stiinte ingineresti:

INGINERIE ELECTRICĂ: Sisteme electrice, Electronică de putere şi acţionări electrice, Electrotehnică, Instrumentaţie şi achiziţii de date, Electromecanică, Inginerie electrică şi calculatoare.

INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Reţele şi software de telecomunicaţii, Microelectronică,optoelectronică şi nanotehnologii, Telecomenzi şi electronică în transporturi, Echipamente şi sisteme electronice militare, Transmisiuni.

INGINERIE ENERGETICĂ: Ingineria sistemelor electroenergetice

INGINERIA AUTOVEHICULELOR: Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule.

INGINERIA SISTEMELOR: Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentrumodelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia.

INGINERIE ŞI MANAGEMENT: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ: Robotică

ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE: Informatică industrială, Informatică aplicată în inginerie electrică, Matematică şi informatică aplicată în inginerie

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională, Ingineria informaţiei.

Stiinte exacte:

INFORMATICĂ: Informatică, Informatică aplicată

Competentele specifice dobandite in urma cursurilor programului de master in Sisteme Inteligente pentru Transporturi

1. Competente profesionale:

 • Competente cognitive:
  • Cunoasterea, intelegerea si utilizarea limbajului specific din domeniul sistemelor inteligente de transport si a aplicatiilor electronicii si IT in transporturi;
  • Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor din domeniul sistemelor inteligente de transport (ex. utilizarea senzorilor pentru achizitia datelor).
 • Competente functional-actionale:
  • Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme in domeniul sistemelor inteligente de transport, in special pentru proiectarea si dezvoltarea sistemelor ITS;
  • Reflecţie critică şi constructivă – vor fi analizate sistemele ITS existente in tara si in Europa;
  • Conduită creativ – inovativă – aceasta va fi dezvoltata prin intermediul proiectelor tehnice ce vor fi elaborate pe durata cursurilor precum si prin teza de dizertatie.

2. Competenţele transversale:

 • Competenţele de rol:
  • Autonomie şi responsabilitate – activitatea studetilor se va desfasura in echipe de cate 5 studenti, in cadrul acestor echipe fiecare student va avea un rol (de exemplu manager de proiect, planificator etc.);
  • Interacţiune socială;
 • Competenţele de dezvoltare personală şi profesională:
  • Dezvoltare personală şi profesională

Inscriere si admitere

Tematica concursului de admitere

Exemplu de subiecte pentru proba scrisa 2018

Disciplinele programului de master

 • 1. Sisteme inteligente de transport
 • 2. Tehnologia informatiei
 • 3. Arhitecturi ITS
 • 4. Cercetari operationale si metode de optimizare
 • 5. Sisteme on-board, ghidare dinamica si navigatie
 • 6. Tehnologii avansate de telecomunicatii
 • 7. Instrumente software pentru analiza si simularea traficului
 • 8. Aplicatii ale inteligentei artificiale in ITS
 • 9. Sisteme ITS pentru cresterea sigurantei pe autostrazi
 • 10. Sisteme de semnalizare rutiera
 • 11. Sisteme ATMS si CVO
 • 12. Dezvoltarea si managementul proiectelor ITS
 • 13. Sisteme pentru managementul incidentelor si urgentelor
 • 14. Evaluarea perfomantelor si analiza riscurilor pentru sistemele ITS